Fifty Million Frenchmen

1931


William Gaxton
John Halliday
Chic Johnson
Bela Lugosi
Stage Magician
Moroni Olsen